nächstes Wort 下一个单词
(973)
(guó) (qìng) (jié) (國慶節)
- bei Baidu
(973)
Nationalfeiertag
[nat͡si̯oˈnaːlˌfaɪ̯ɐtaːk]
- bei Wiktonary [1]  
Bemerkung:
Meint meist den 01.Oktober in China.

Sonst eher 国庆日 - guóqìngrì
Marsch der Freiwilligen (Nationalhymne der VR China) 义勇军进行曲 - yìyǒngjūnjìnxíngqū
VR China meist 义勇军进行曲 - yìyǒngjūnjìnxíngqū
eigentlich 国庆节 - guóqìngjié
Lernkarte - 抽认卡