nächstes Wort 下一个单词
(194)
(zhōng) (huá) (rén) (mín) (gòng) () (guó) (中華人民共和國)
- bei Baidu
(201)
China
[ˈçiːna] (n)
- bei DWDS [1]  
gebräuchlich 中国 - zhōngguó
kurz 中 - zhōng
Hymne 义勇军进行曲 - yìyǒngjūnjìnxíngqū
Nationalfeiertag 国庆节 - guóqìngjié