Phrasen-词组

0056

明 天 míngtiān 可 能 kěnéng huí 下 雨 xiàyǔ .
Es könnte morgen regnen.

0086

看 起 来 kànqǐlái 明 天 míngtiān huì 下 雨 xiàyǔ .
Es sieht so aus, als ob es morgen regnen wird.

0143

cóng 明 天 míngtiān 开 始 kāishǐ , 体 育 tǐyù 锻 炼 duànliàn .
Ab morgen werde ich trainieren.

0163

明 天 míngtiān 我 们 wǒmen zài fàng 风 筝 fēngzhēng .
Morgen lassen wir Drachen steigen.