Phrasen-词组

0039

yào qián 还 是 háishì yào mìng ?
Geld oder Leben?

0096

nín shì 现 金 xiànjīn 还 是 háishì 刷 卡 shuākǎ 还 是 háishì 微 信 wēixìn ?
Zahlen Sie mit Bargeld, Karte oder WeChat?

0097

在 这 儿 zàizhèr chī 还 是 háishì 带 走 dàizǒu ?
Zum Hieressen oder zum Mitnehmen?