Phrasen-词组

0147

cóng èr líng líng sān ( nián ) dào èr líng jiǔ ( nián ).
Von 2003 bis 2019.

0148

南 宁 nánníng èr bǎi shí 公 里 gōnglǐ .
Nanning ist 270 Kilometer von Shanghai entfernt.